107 مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند

صد و هفت مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان در استان مالاتیا به کشورشان بازگردانده شدند

1849377
107 مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند

فعالیت‌ها برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که در تاریخ‌های مختلف دستگیر شده و موقتا در مراکز بازگرداندن اتباع خارجی در سراسر ترکیه اقامت می‌کنند، همچنان ادامه دارد.

در این راستا، 107 مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان در استان مالاتیا امروز تحت تدابیر امنیتی با اتوبوس‌ها به فرودگاه منتقل شده و پس از عبور از کریدور امنیتی که توسط نیروهای ژاندارمری و پلیس ایجاد شد، سوار یک هواپیمای متعلق به افغانستان شدند.

گزارش شد که هواپیمای مذکور در کابل، پایتخت افغانستان فرود خواهد آمد.خبرهای مرتبط