272 مهاجر غیرقانونی افغانستانی به کشورشان فرستاده شدند

نیروهای اداره امنیت ترکیه 272 مهاجر غیرقانونی افغانستانی را با 2 پرواز مختلف از ارزروم به کشورشان اعزام کردند.

1832220
272 مهاجر غیرقانونی افغانستانی به کشورشان فرستاده شدند

نیروهای اداره امنیت ترکیه 272 مهاجر افغانستانی را که به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودند، با 2 پرواز مختلف از فرودگاه استان ارزروم به کشورشان اعزام کردند.

ترکیه مبارزه خود را با مهاجرت غیرقانونی با استراتژی‌ ویژه‌ای انجام می‌دهد.

به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده در چارچوب سند راهبردی مهاجرت غیرقانونی و برنامه اقدام ملی، مهاجران غیرقانونی با پروازهای چارتر به کشورهای خود فرستاده می‌شوند.

در روزهای 22 و 23 می نیز 414 مهاجر غیرقانونی با 3 پرواز مختلف از ارزروم به کشورهای خود اعزام شدند.

تلاش‌های فشرده برای استرداد مهاجران غیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر و به‌طور موقت در مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شده‌اند، به کشورهای‌شان ادامه دارد.خبرهای مرتبط