تجمع زنان افغان مقابل وزارت آموزش افغانستان در اعتراض به سیاست های آموزشی طالبان

براساس دستورالعمل جدید آموزشی طالبان، دختران تنها اجازه تحصیل تا سال ششم را دارند

1708137
تجمع زنان افغان مقابل وزارت آموزش افغانستان در اعتراض به سیاست های آموزشی طالبان

زنان افغان با تجمع مقابل وزارت آموزش افغانستان اعتراض خود را به سیاست های آموزشی طالبان نشان دادند.

زنان معترض با چسباندن دهان خود نسبت به محدودیت های آموزشی ایجاد شده توسط طالبان «اعتراض سکوت» برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به اطلاعیه روز جمعه وزارت آموزش افغانستان که در آن بدون اشاره به دانش آموزان دختر از آغاز سال تحصیلی تنها برای دانش آموزان پسر خبر داده بود، برگزار شد.

معترضین پارچه نوشته هایی چون « درس و مشقم را از من نگیر»، «آموزش علم برای زن و مرد واجب است» و «زنان باید به مدرسه بروند» اعتراض خود به اقدامات گروه طالبان را نشان دادند.

فرح مصطفوی سازمان دهنده این تجمع در اینباره گفت: براساس دستورالعمل جدید آموزشی دختران تنها اجازه تحصیل تا سال ششم را دارند. از سوی دیگر محل کار زنان بسته شده است. تحصیل حق شرعی و مدنی زنان است.خبرهای مرتبط