پارلمان اروپا به عدم شناسایی رسمی طالبان رای داد

پارلمان اروپا درحالی به طرح عدم شناسایی رسمی طالبان رای داد که همکاری عملیاتی اتحادیه اروپا با این گروه را تایید کرد.

1707112
پارلمان اروپا به عدم شناسایی رسمی طالبان رای داد

پارلمان اروپا درحالی به طرحی رای داد که براساس آن اتحادیه اروپا دولت تشکیل شده توسط گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت.

با این حال اتحادیه اروپا در چارچوب این طرح می‌توان با گروه طالبان روابط و همکاری عملیاتی برقرار کند.

پارلمان اروپا همچنین نسبت به آینده افغانستان شدیدا ابراز نگرانی کرده است.

در لایحه تصویب شده از سوی پارلمان اروپا، نسبت به خروج یکجانبه آمریکا از افغانستان بدون هماهنگی کافی با متحدین خود در ناتو نیز ابراز تاسف شده است.

همچنین بر عدم وجود هماهنگی و همکاری میان آمریکا و کشورهای اروپایی در روند خروج نیروها و شهروندان خارجی از افغانستان تاکید شده است.

پارلمان اروپا خواستار بررسی ضعف ارتباطی و هماهنگی میان اتحادیه اروپا و آمریکا از سوی سازمان های مربوطه شده است.خبرهای مرتبط