ورزش کردن اعضای طالبان در یک سالن ورزشی متروکه

اعضای طالبان هنگام استفاده از دستگاه‌های ورزشی این سالن از یکدیگر فیلم گرفتند

1693238
ورزش کردن اعضای طالبان در یک سالن ورزشی متروکه

  اعضای طالبان، در حین استفاده از دستگاه‌های ورزشی یک سالن ورزشی متروکه در افغانستان، از یکدیگر فیلم گرفتند.خبرهای مرتبط