دیدار رسمی هیئت آذربایجان از جمهوری ترک قبرس شمالی

هیئت کمیته روابط خارجی و بین‌المجالس مجلس ملی آذربایجان برای اولین بار دیدار رسمی از جمهوری ترک قبرس شمالی به‌عمل آورد

1676623
دیدار رسمی هیئت آذربایجان از جمهوری ترک قبرس شمالی

هیئت کمیته روابط خارجی و بین‌المجالس مجلس ملی آذربایجان برای اولین بار دیدار رسمی از جمهوری ترک قبرس شمالی به‌عمل آورد.

هیئت از سوی ارسین تاتار رئیس جمهور، اوندر سناراوغلو رئیس مجلس جمهوریت و ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی بحضور پذیرفته شد.

براساس اطلاعیه ریاست جمهوری این کشور، تاتار اظهار داشت، در درد و رنج شما سهیم هستیم.

صمد سیداوا رئیس هیئت آذربایجان نیز با بیان اینکه، قدرت ترکیه، قدرت آذریایجان  جمهوری ترک قبرس شمالی است، اتحاد جهان ترک را آرزو کرد.

سیداوا در خلال دیدار هیئت با سناراوغلو رئیس مجلس جمهوریت با اشاره براینکه، ما یک ملت و دو دولت بوده و دولت سوم نیز دیگر اینجا است، اظهار داشت، امروز با قدرت ترکیه و آذربایجان قدرتمند شده و با دست‌یابی جمهوری ترک قبرس شمالی به قدرت نیز جهان ترک قدرتمند خواهد شد.

سیداوا در دیدار هیئت با سانر نخست‌وزیر نیز گفت، در شورای اروپا از حقوق جمهوری ترک قبرس شمالی و عدالت دفاع خواهیم کرد.خبرهای مرتبط