7 فلسطینی با گلوله های پلاستیکی سربازان اسرائیل زخمی شدند

در نتیجه مداخله سربازان اسرائیلی به تظاهرات کنندگان در اعتراض به شهرک سازی غیرقانونی یهودیان در کرانه باختری غربی اشغال شده، 7 فلسطینی با گلوله های پلاستیکی زخمی شدند

1465437
7 فلسطینی با گلوله های پلاستیکی سربازان اسرائیل زخمی شدند

در نتیجه مداخله سربازان اسرائیلی به تظاهرات کنندگان در اعتراض به شهرک سازی غیرقانونی یهودیان در کرانه باختری غربی اشغال شده، 7 فلسطینی با گلوله های پلاستیکی زخمی شدند.

مراد اشتیوی، هماهنگ كننده ناحیه كفر قدوم اعلام کرد، فلسطینی هایی برای اعتراض به شهرکهای غیرقانونی یهودی که اسرائیل در کرانه باختری ساخته است، در این ناحیه تظاهرات  بر پا کردند.

وی گفت، در حالی که نیروهای اسرائیلی از گاز اشک آور، گلوله های حقیقی  وپلاستیکی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند، فلسطینی ها با پرتاب سنگ به سربازان پاسخ دادند.

اشتیوی با بیان اینکه 7 فلسطینی با گلوله های حقیقی و پلاستیکی مورد استفاده سربازان اسرائیلی زخمی شدند، گفت: ده ها تظاهرکننده تحت تأثیر گاز اشک آور قرار گرفتند.خبرهای مرتبط