فعالیتهای امحا مین و مواد منفجره در لیبی ادامه دارد

نیروهای مسلح ترکیه به فعالیتهای امحا مین و مواد منفجره دست ساز جاسازی شده در مناطق مسکونی غیرنظامی در لیبی ادامه می دهند

1460712
فعالیتهای امحا مین و مواد منفجره در لیبی ادامه دارد

نیروهای مسلح ترکیه به فعالیتهای امحا مین و مواد منفجره دست ساز جاسازی شده در مناطق مسکونی غیرنظامی در لیبی ادامه می دهند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، برای تیمهای تثبیت و امحا مین و مواد منفجره دست ساز، کشف و امحا مواد منفجره، سگهای ویژه جستجوی مین، امحا مهمات و دفاع زیر آبی برنامه آموزش استفاده از اصول و قابلیتها ترتیب داده شد.خبرهای مرتبط