سیوری‌کایا به عنوان معاون رئیس شرکت هواپیمایی اوزبکستان انتخاب شد

معاون سابق رئیس شرکت هواپیمایی ترک به عنوان معاون رئیس شرکت هواپیمایی اوزبکستان تعیین شد

1439891
سیوری‌کایا به عنوان معاون رئیس شرکت هواپیمایی اوزبکستان انتخاب شد

اورخان سیوری‌کایا معاون سابق رئیس شرکت هواپیمایی ترک به عنوان معاون رئیس شرکت هواپیمایی اوزبکستان تعیین شد.
بر اساس بیانیه شرکت هواپیمایی اوزبکستان، سیوری کایا که پیشتر به عنوان مشاور با این شرکت همکاری می کرد در جلسه فوق العاده شرکاء شرکت، به اتفاق آرا به عنوان معاون رئیس شرکت انتخاب شد.
سیوری‌کایا از نوامبر 2017 با شرکت هواپیمایی اوزبکستان به عنوان مشاور همکاری می کند.خبرهای مرتبط