ارسال کمک های انسانی از سوی سازمان ملل به ادلب سوریه

سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه 90 تریلر حامل کمک انسانی ارسال کرد

1424501
ارسال کمک های انسانی از سوی سازمان ملل به ادلب سوریه

سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه 90 تریلر حامل کمک انسانی ارسال کرد.

تریلرهای حامل کمک های انسانی سازمان ملل متحد از گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی استان حاتای عبور کردند.نو

لوازم کمکی در تریلرها در ادلب و مناطق روستایی آن در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط