پایگاه نظامی حمزه در جنوب ترابلس در دست ارتش لیبی افتاد

ارتش لیبی کنترل کامل پایگاه نظامی استراتژیک حمزه را در دست گرفت

1422536
پایگاه نظامی حمزه در جنوب ترابلس در دست ارتش لیبی افتاد

 

ارتش لیبی کنترل کامل پایگاه نظامی استراتژیک حمزه را در دست گرفت.

سرهنگ محمد قونونو سخنگوی ارتش لیبی اظهار داشت، واحدهای ارتش شبه نظامیان وابسته به حفتر را از پایگاه نظامی حمزه واقع در جنوب ترابلس بیرون راندند.

قونونو با اشاره براینکه، پیشروی ارتش علیه شبه نظامیان ادامه دارد، گفت، فعالیتهای پاکسازی مین های جاشازی شده از سوی شبه نظامیان در حال انجام می باشد.خبرهای مرتبط