یاریهای انسانی سازمان ملل به ادلب سوریه ادامه دارد

سازمان ملل به شهر ادلب سوریه 80 تریلی یاری انسانی ارسال کرد

1420649
یاریهای انسانی سازمان ملل به ادلب سوریه ادامه دارد

سازمان ملل به شهر ادلب سوریه 80 تریلی یاری انسانی ارسال کرد.

تریلی های حامل یاریهای انسانی از گذرگاه مرزی جیلوه گوزو در شهرستان ریحانلی استان حاتای ترکیه عبور کردند.

یاریهای انسانی بین نیازمندان در ادلب و حوالی آن توزیع خواهد شد.  خبرهای مرتبط