تریلرهای حامل کمک های انسانی سازمان ملل از گذرگاه جیلوه گوز عبور کرد

پنجاه و پنج تریلر حامل کمک های انسانی از سوی سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه فرستاده شد

1402505
تریلرهای حامل کمک های انسانی سازمان ملل از گذرگاه جیلوه گوز عبور کرد

پنجاه و پنج تریلر حامل کمک های انسانی از سوی سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه فرستاده شد. 

تریلرهای حامل کمک های انسانی سازمان ملل متحد از گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی استان حاتای ترکیه عبور کرد. 

لوازم کمکی و انسانی موجود در تریلرها در بین نیازمندان در ادلب و مناطق روستایی اطراف آن توزیع خواهد شد. خبرهای مرتبط