رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق حکومت جدید را تشکیل خواهد داد

برهم صالح رئیس جمهور عراق مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات ملی را مامور تشکیل حکومت جدید کرد

1394868
رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق حکومت جدید را تشکیل خواهد داد

برهم صالح رئیس جمهور عراق مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات ملی را مامور تشکیل حکومت جدید کرد.

براساس گزارش خبرگزاری عراق، صالح در پی اعاده این ماموریت از سوی عدنان الزرفی که قبلا وظیفه تشکیل حکومت را برعهده گرفته بود، پیشنهاد جدید را به الکاظمی که احزاب سیاسی در مورد وی به توافق رسیده بودند، ارائه کرد.

در مراسم تفیض وظیفه تشکیل حکومت جدید به الکاظمی، بهمراه فائق زیدان رئیس دادگاه عالی فدرال و محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق، نمایندگان گروههای سنی، شیعه، کرد و ترکمن نیز شرکت جستند.

براساس قانون اساسی عراق، الکاظمی باید ظرف 30 روز حکومت را تشکیل بدهد.خبرهای مرتبط