یاریهای انسانی سازمان ملل به ادلب ادامه دارد

سازمان ملل به شهر ادلب سوریه 59 تریلی حامل کمکهای انسانی ارسال کرد

1392289
یاریهای انسانی سازمان ملل به ادلب ادامه دارد

سازمان ملل به شهر ادلب سوریه 59 تریلی حامل کمکهای انسانی ارسال کرد.

تریلی ها از گذرگاه مرزی جیلوه گوزو در شهرستان ریحانلی استان حاتای عبور کردند.

لوازم یاری بین نیازمندان در ادلب و حوالی آن توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط