ارسال 53 تریلر کمک انسانی از سوی سازمان ملل به ادلب

به شهر ادلب سوریه از سوی سازمان ملل متحد 53 تریلر حامل کمک های انسانی ارسال گردید

1377166
ارسال 53 تریلر کمک انسانی از سوی سازمان ملل به ادلب

به شهر ادلب سوریه از سوی سازمان ملل متحد 53 تریلر حامل کمک های انسانی ارسال گردید.

53 تریلر حامل کمک های انسانی از گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی حاتای عبور کرد .

لوازم کمکی ارسالی در ادلب و مناطق روستایی اطراف آن در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط