ایجاد حریق عمدی در ماشین دیپلمات ترکیه در سلانیک

اداره امنیت سلانیک در رابطه با حادثه تحقیقاتی آغاز کرد

1328212
ایجاد حریق عمدی در ماشین دیپلمات ترکیه در سلانیک

خودروی یک دیپلمات شاغل در کنسولگری ترکیه در شهر سلانیک یونان به آتش کشیده شد. 

در این حادثه قسمت پشت ماشین دیپلمات ترکیه که از سوی اکیب های اطفا حریق ، آتش سوزی در آن خاموش شد ، دچار خسارت گردید. 

اداره امنیت سلانیک در رابطه با حادثه تحقیقاتی آغاز کرد. خبرهای مرتبط