ماراش طی ده سال آینده، برای اسکان واستفاده، کاملا باز خواهد شد

ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، ابراز داشت که ماراش طی ده سال آینده، برای اسکان واستفاده، کاملا باز خواهد شد.

ماراش طی ده سال آینده، برای اسکان واستفاده، کاملا باز خواهد شد

ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، ابراز داشت که ماراش طی ده سال آینده، برای اسکان واستفاده، کاملا باز خواهد شد.

تاتار در خانه رسانه جامعه روزنامه نگاران در آنکارا پایتخت ترکیه، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با تاکید بر اینکه پس از فعالیتهای موجودیها، ماراش تحت اداره جمهوری ترک قبرس شمالی، برای اسکان باز خواهد شد، گفت: "تعلق داشتن بخش اعظمی از خاکهای ماراش به بنیادهای ما، توسط اسنادی که داریم، دیگر ثابت شده است. هم اداره بنیادهای قبرس و هم شورای بنیادهای آنکارا این اسناد را به شکل اوراق، سند و قبض در دست دارند."

تاتار با تاکید بر اینکه بازشدن ماراش برای گردشگری بسیار مورد اهمیت میباشد، افزود: "در یک چنین نقطه مهمی از مدیترانه شرقی، ماراش سیاستی فعال و بسیار مهمی میباشد."

نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، اظهار داشت که نمیتواند تاریخ مشخصی برای بازشدن ماراش تعیین نماید ولی تاکید کرد که در رابطه با دستاوردهایی که ماراش برای جمهوری ترک قبرس شمالی به همراه خواهد داشت، مصمم میباشند.

تاتار، با اشاره به اینکه افرادی که ابراز میدارند دارای حق مالیکت در ماراش میباشند، باید به کمیسیون اموال غیر منقول  مراجعه نمایند، ابراز داشت، کمیسیون نیز حق بازپس دادن و یا تعویض را نیز دارد.خبرهای مرتبط