19 تریلی کمک انسانی به نیازمندان در ادلب

سازمان ملل متحد 19 تریلی کمک انسانی به شهر ادلب سوریه ارسال کرد

1081873
19 تریلی کمک انسانی به نیازمندان در ادلب

سازمان ملل متحد 19 تریلی کمک انسانی به شهر ادلب سوریه ارسال کرد.

19 تریلی حامل کمکهای انسانی به ادلب، از گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی استان حاتای، عبور کرد.

گفته شد که این کمکهای انسانی به نیازمندان در ادلب و حومه آن، داده خواهد شد.خبرهای مرتبط