سازمان ملل 15 تریلر حامل کمک های انسانی به ادلب اعزام کرد

سازمان ملل 15 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب در سوریه اعزام کرد

1031576
سازمان ملل 15 تریلر حامل کمک های انسانی به ادلب اعزام کرد

سازمان ملل 15 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب در سوریه اعزام کرد.

این 18 تریلر حامل کمک های انسانی، از گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی استان حاتای ترکیه عبور کرد.

لوازم کمکی ارسال شده از طریق این تریلرها در بین نیازمندان در ادلب و حومه آن توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط