دستگیری 4 نفر در رابطه با آتش سوزی انبار صندوقهای رای در عراق

چهار نفر در زمینه وقوع آتش سوزی در انبار محل نگهداری صندوقهای حاوی آراء انتخابات اخیر در عراق دستگیر شدند.

990870
دستگیری 4 نفر در رابطه با آتش سوزی انبار صندوقهای رای در عراق

چهار نفر در راستای تحقیقات صورت گرفته در زمینه وقوع آتش سوزی در انبار محل نگهداری صندوقهای حاوی آراء انتخابات اخیر در عراق دستگیر شدند.

در بیانیۀ منتشر شده از سوی سخنگوی مدیریت عالی قضایی عراق چنین گفته شده است: "براساس حکم  دادگاه در زمینه وقوع آتش سوزی در انبار محل نگهداری صندوقهای حاوی آراء انتخابات، یک کارمند کمیساریای عالی انتخابات و 3 مامور پلیس  دستگیر شدند."

وی تاکید کرده کسانی که قصد بازی با نتایج انتخابات در عراق را دارند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.خبرهای مرتبط