برگزاری جشنواره جوانان و برادری بنیاد معارف ترکیه در دانشگاه کابل

بنیاد معارف ترکیه در دانشگاه کابل اولین جشنواره جوانان و برادری را برگزار کرد

برگزاری جشنواره جوانان و برادری بنیاد معارف ترکیه در دانشگاه کابل

بنیاد معارف ترکیه در دانشکده زبان و ادبیات ترکی کابل، پایتخت افغانستان اولین جشنواره جوانان و برادری را برگزار کرد.

موجب اولوداغ، مدیر بنیاد معارف ترکیه در افغانستان طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: ما برای خدمتگزاری به مردم افغانستان در اینجا حضور داریم.

اسماعیل کورکماز، استاد ادبیات گفت: با توجه به اینکه تحصیل و دانش برای آینده هر دو کشور بسیار مهم است به این دلیل در افغانستان حضور داریم.

حمیدالله تاداش، معاون رئیس دانشکده ادبیات ترکی افغانستان نیز اظهار داشت: یکی از دلایل موفقیت ترکیه حمایت و حفاظت از فرهنگشان است.

اسما مقدسا صافی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات ترکی دانشگاه کابل به نمایندگی از دانشجویان این رشته گفت: از خدماتی که بنیاد معارف ترکیه برای ما فراهم می کند بسیار قدردانی می کنیم. حمایت ترکیه از دانشجویان افغان ما را به آینده امیدوارتر می کند.خبرهای مرتبط