تعداد کل جمعیت افغانستان 29.9 میلیون نفر اعلام شد

اداره آمار افغانستان اعلام کرد که جمعیت این کشور 29.9 میلیون نفر برآورد می شود

942888
تعداد کل جمعیت افغانستان 29.9 میلیون نفر اعلام شد

اداره‌ آمار افغانستان در گزارشی اعلام کرد که بر اساس سرشماری سال گذشته (2017) میزان جمعیت این کشور 29.9 میلیون نفر برآورد می شود.

حدود 15.2 میلیون نفر از جمعیت را مردان و حـدود 14.5 میلیون نفر از آن را زنان تشکیل می‌دهند.

بر اساس این سرشماری، جمعیت چادرنشین 1.5 میلیون نفر تخمین زده شده است که شامل سرشماری ولایت‌ها نمی‌شود.

گفتنی است این سرشماری با استفاده از فرمول Pt = P0 ert تهیه شده است.

لازم به ذکر است که سرشماری در افغانستان بعد از سال 1997 به علت درگیری‌ها و وضعیت بحرانی کشور تاکنون صورت نگرفته است.خبرهای مرتبط