تداوم اقدامات امنیتی نیروهای مسلح ترکیه در عفرین

نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه پس از آزادسازی عفرین از تروریست های پ.ک.ک/ی.پ.گ اقدامات امنیتی نقطه به نقطه را ادامه می دهند.

تداوم اقدامات امنیتی نیروهای مسلح ترکیه در عفرین

پس از آنکه تقریبا تمامی منطقه عفرین از ترویست های پ.ک.ک/ی.پ.گ پاکسازی شد، کار پاکسازی نقطه به نقطه شهر به ویژه از مواد انفجاری کار گذاشته شده توسط تروریست ها و همچنین بازگرداندن زندگی عادی، در حال انجام است.

در یکی از عملیات های پاکسازی ارتش آزاد در روستای مستورا در 200 متری مرکز عفرین، مقدار زیادی موشک، گلوله خمپاره، راکت، مواد انفجاری دست ساز و تعداد زیادی مهمات سلاح سنگین به دست آمد. 

در این میان مردم عفرین نیز به طور کامل از اقدامات نیروهای امنیتی حمایت می کنند.خبرهای مرتبط