تنش امنیتی بین نیروهای گارد ساحلی ترکیه و یونان

در نزدیکیهای صخره های کارداک در دریای اژه بین قایقهای گارد ساحلی ترکیه و یونان تنش ایجاد شد

تنش امنیتی بین نیروهای گارد ساحلی ترکیه و یونان

 

در نزدیکیهای صخره های کارداک در دریای اژه بین قایقهای گارد ساحلی ترکیه و یونان تنش ایجاد شد.

قایق گارد ساحلی ترکیه با مشاهده ورود قایق گارد ساحلی یونان به آبهای ترکیه در نزدیکی صخره های کارداک بسوی منطقه حرکت نمود.

در پی مانور خطرناک قایق یونان، دو قایق با یکدیگر برخورد کردند.

برخورد دو قایق خسارت مادی بهمراه نیاورد.

محل حادثه در  7 کیلومتری شهرستان بودروم قرار دارد.

صخره های کارداک در سال 1996 موجب تنش بین ترکیه و یونان شده بود.

تنش در نتیجه به گل نشستن کشتی باری ترک در ماه ژانویه سال 1996 در صخره های کارداک بروز کرده بود.خبرهای مرتبط