کمکهای انسانی سازمان ملل با عبور از ترکیه، به ادلب رسید

15 تریلی کمک انسانی به ادلب ارسال گردید

کمکهای انسانی سازمان ملل با عبور از ترکیه، به ادلب رسید

15 تریلی کمکهای انسانی از سوی سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه ارسال گردید.

تریلیهای حامل کمکهای انسانی سازمان ملل، از مرز جیلوه گوز واقع در شهرستان ریحانلی استان حاتای عبور کردند.

اعلام گردید که لوازم حیاتی موجود در تریلیها، به ادلب و روستاهای اطرافش رسیده است.

از سوی دیگر برخی از سوریان نیز از مرز جیلوه گوز، به کشورشان بازگشته اند.خبرهای مرتبط