قربانقلی بردی محمداوف در مقام خود ابقا شد

بردی محمداوف با ادای سوگند ماموریت خود را آغاز کرد

674650
قربانقلی بردی محمداوف در مقام  خود ابقا شد

 

قربانقلی بردی محمداوف رئیس دولت ترکمنستان در مقام خود ابقا شد.

بردی محمداوف با ادای سوگند ماموریت خود را آغاز کرد.

در مراسم سوگند که در کاخ روحیت ترتیب یافت، اعضای حکومت، نمایندگان پارلمان، مقامات عالیرتبه نهادهای دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، مدیران میسیون دیپلماتیک و روزنامه نگاران شرکت جستند.

بردی محمداوف طی سخنانی بعد از مراسم سوگند، اظهار داشت، منبعد به تامین صلح جهانی، تقویت روابط توام با دوستی و برادری، تامین رشد قابل توام و سیاست خارجی ترکمنستان مستقل اولویت خواخیم داد.

رئیس دولت ترکمنستان ابراز داشت، به همکاری با تمامی کشورها در زمینه تجارت، اقتصاد، آموزش و فرهنگ ادامه خواهیم داد.خبرهای مرتبط