واکسینانسیون کودکان سوری در ترکیه

واکسن فلج اطفال برای کودکان سوری

291908
واکسینانسیون کودکان سوری در ترکیه

وزارت بهداشت ترکیه، با هدف جلوگیری از ورود بیماری فلج اطفال به ترکیه، دومین مرحله واکسن فلج اطفال به کودکان سوری را ادامه می دهد.

در این چهارچوب، در شهر کانتینری تشکیل شده در شهر "اونجوپینار" استان "کیلیس"، به کودکان زیر ۵ سال، واکسن فلج اطفال تزریق میگردد.

در حال حاضر هزار و ۷۱۰ کودک واکسینه شده و هدف تا پایان این مرحله، بیش از ۲ هزار کودک میباشد.

در مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال، ۲ هزار و ۱۰۰ کودک واکسینه شده بودند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط