در قاره قطب جنوب بقایای یک جنگل بارانی کشف شد

در قطب جنوب 90 میلیون سال پیش یك جنگل بارانی وجود داشته است.

1390041
در قاره قطب جنوب بقایای یک جنگل بارانی کشف شد

شواهد علمی موجود نشان می دهد كه در قطب جنوب 90 میلیون سال پیش یك جنگل بارانی وجود داشته است.

براساس گزارش نشریه Science Daily ، دانشمندان انگلیسی و آلمانی با بررسی نمونه های گرفته شده از بستر دریا از طریق استفاده از ماشینهای حفاری کشتی تحقیقاتی قطبی در نزدیکی جزیره پین ​​در دریای آموندسن به این شواهد دست یافته اند.

در طول این مطالعه که جزئیات آن در نشریه Nature به چاپ رسیده است ، مشخص شده که نمونه آبرفت ریز دانه این ناحیه 90 میلیون سال قدمت دارد.

دانشمندان که با استفاده از توموگرافی کامپیوتری، بقایای موجود را مورد بررسی قرار دادند ، نمونه های خالصی از خاک جنگلی ، گرده ، دانه ها و حتی ریشه های درختان را کشف کردند.

دانشمندان می گویند این واقعیت که این جنگل 90 میلیون ساله پنهان بوده است ، امری استثنایی است ، اما آشکار شدن ان بسیار تعجب آور است.خبرهای مرتبط