وسعت سطح یخ در قطب شمال و جنوب، کاهش می یابد

وسعت سطح یخ دریا در قطب شمال و جنوب، زیر میزان میانگین طی سالهای 1981-2010 افتاد

1376436
وسعت سطح یخ در قطب شمال و جنوب، کاهش می یابد

وسعت سطح یخ دریا در قطب شمال و جنوب، زیر میزان میانگین طی سالهای 1981-2010 افتاد.

بر اساس گزارش ماهیانه آژانس تغییرات اقلیمی کوپرنیک وابسته به اتحادیه اروپا، میانگین وسعت سطح یخ دریا در ماه فوریه، در قطب شمال 14.5 میلیون کیلومتر مربع و در قطب جنوب نیز که هوا گرم میباشد، 2.9 کیلومتر مربع است.

مساحت سطح یخ در کره شمالی، در مقایسه با میانگین آن در ماه فوریه سالهای 1981 – 2010، 6 درصد و در کره جنوبی نیز 14 درصد کاهش یافته است.

طی سالهای اخیر با مداخله انسانها، گرمایش جهانی و همچنین تغییرات اقلیمی، این میزان بسیار محسوس است.

در پایگاه تحقیقات اسپرانژا که متعلق به آرژانتین میباشد، روز 13 فوریه دمای هوا 20.7 درجه گزارش شده بود.

این درجه هوا بالاترین میزان موجود تا کنون میباشد.خبرهای مرتبط