ترکیه، نقشی حیاتی برای پرندگان مهاجر دارد

ترکیه به دلیل قرار گرفتن در مسیر کوچ پرندگان مهاجر، اهمیت حیاتی برای آنان دارد.

1198228
ترکیه، نقشی حیاتی برای پرندگان مهاجر دارد

 


ترکیه به عنوان یکی از اوتراقها و استراحتگاههای اصلی و حیاتی برای پرندگان مهاجر از اروپا، آسیا و آفریقا و همچنین زندگی و پرورش نزدیک به 400 نوع پرنده است. 

کوچ یکی از روشهای پرندگان برای وفق دادن خود با شرایط و آب و هوای نامساعد است. آنها با کوچ کردن بهترین شرایط زیست محیطی و محیط زیست را پیدا می کنند. ترکیه یکی از دو مسیر اصلی پرندگان مهاجر در جهان است.

براساس داده‌های اداره کل حفاظت از طبیعت و پارک های ملی وزارت زراعت و جنگلداری، ترکیه دارای اهیمت اساسی برای پرندگانی است که در مسیر قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا مهاجرت میکنند. 

تخمین زده میشود که سالانه 50 میلیارد پرنده در سراسر جهان اقدام به مهاجرت میکنند که مسیر آنان با توجه به نوع این پرندگان متغیر است. 

آشنایی به گذرگاههایی که این پرندگان از آنجا عبور کرده و یا اوتراق میکنند نیز از لحاظ حفظ حیات آنان اهمیت فراوان دارد. 

وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه در سالهای اخیر از طریق فرستنده‌ها پرندگانی مانند لک لک، دُرنا، عقاب پابلند، عقاب شاهی، عقاب صحرایی و عقاب مارخور را تحت نظارت قرار میدهد. همچنین پرندگان آبی نیز در اواسط زمستان شمارش شده تا درجه اهمیت قشلاق پرندگان تعیین شود.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط