الجزایر با آتش سوزیهای جنگلی مبارزه می کند

40 هکتار جنگل در شهر الطرف واقع در شرق الجزایر دچار حریق شد

782335
الجزایر با آتش سوزیهای جنگلی مبارزه می کند

40 هکتار جنگل در شهر الطرف واقع در شرق الجزایر دچار حریق شد.خبرهای مرتبط