برخورد صاعقه بزرگی به شهر داندی اسکاتلند

یکی از شهروندان شهر داندی اسکاتلند لحظه اصابت صاعقه به شهر را با دوربین خود ثبت کرد

1868475
برخورد صاعقه بزرگی به شهر داندی اسکاتلند

صاعقه بزرگی به شهر داندی اسکاتلند برخورد کرد.

یکی از شهروندان شهر داندی اسکاتلند لحظه اصابت صاعقه به شهر را با دوربین خود ثبت کرد.خبرهای مرتبط