رکورد جدید پهپاد مسلح بایراکتار آکینجی B ترکیه

پهپاد مسلح بایراکتار آکینجی B ترکیه با پرواز در ارتفاع 13 هزار و 716 متری برای سومین بار رکورد هوانوردی ملی را شکست

1847308
رکورد جدید پهپاد مسلح بایراکتار آکینجی B ترکیه

پهپاد مسلح بایراکتار آکینجی B ترکیه رکورد جدیدی شکست.

پهپاد مسلح بایراکتار آکینجی B ترکیه با پرواز در ارتفاع 13 هزار و 716 متری برای سومین بار رکورد هوانوردی ملی را شکست.خبرهای مرتبط