گواهی گردشگری ایمن برای گذراندن تعطیلاتی امن در ترکیه

به 10457 مرکز و وسیله نقلیه در ترکیه "گواهی گردشگری ایمن" داده شد.

1655168
گواهی گردشگری ایمن برای گذراندن تعطیلاتی امن در ترکیه

در ترکیه به 10457 مرکز و وسیله نقلیه منجلمه 5216 مرکز اقامتی که 2035 آن، رستوران و کافه است "گواهی گردشگری ایمن" داده شد.

طی دوره شیوع نوع جدید ویروس کرونا که کل جهان را تحت تأثیر قرار داد، ترکیه با اقداماتی که در زمینه گردشگری انجام داد، به عنوان نمونه ای مطرح شد.

بخش گردشگری در محدوده برنامه گواهی گردشگری ایمن که تحت رهبری وزارت فرهنگ و جهانگردی آغاز شده و تمامی اقدامات علیه Kovid-19 را ثبت میکند، به مسافران تعطیلاتی امن را تضمین میکند.

در محدوده این برنامه، معیارهایی از هتلها و رستوران ها گرفته تا کافه ها و وسایل نقلیه در نظر گرفقته شده است.

از آنجا که خدمات ارائه شده در بخش گردشگری باید اعتماد گردشگران داخلی و خارجی را جلب کند، ترکیه تأثیر خود را در میان سایر مقاصد افزایش داد.

مسافران در تعطیلات خود دو امر "قابلیت اطمینان" و "بهداشت" را در اولویت قرار میدهند که دو رکن "گواهی گردشگری ایمن" محسوب میشوند.

افزایش اثربخشی برنامه صدور گواهینامه، برای برخی از کشورها به عنوان نمونه ای در نظر گرفته شده و رضایت گردشگرانی که به این شهر می آیند باعث خوشحالی نمایندگان این بخش می شود.خبرهای مرتبط