اگر تنها 2.5 میلیون دایناسور در گذشته زندگی میکرد، وجود دانیاسورها نامعلوم می‌ماند

بر اساس فعالیتی که در دانشگاه کالیفرنیا انجام گردید، این نوع دایناسور از 1.2میلیون الی 3.6 میلیون سال در شمال امریکا زندگی میکرده اند

1622527
اگر تنها 2.5 میلیون دایناسور در گذشته زندگی میکرد، وجود دانیاسورها نامعلوم می‌ماند

اعلام گردید که احتمالا 2.5 میلارد نوع دایناسور تیرکس طی 2 میلیون سال در سطح زمین زندگی کرده‌اند.

بر اساس فعالیتی که در دانشگاه کالیفرنیا انجام گردید، این نوع دایناسور از 1.2میلیون الی 3.6 میلیون سال در شمال امریکا زندگی میکرده اند.

چارلز مارشال مدیر موزه دانشگاه کالیفرنیا نیز ضمن اظهار اینکه 100 نوع فسیل تیرکس یافته شده است و 32 فسیل تعلق به دایناسورهای نر بوده است، گفت: "اگر به جای 2.5 میلیارد، 2.5 میلیون دایناسور زندگی میکرد، احتمالا هرگز وجود دانیاسورها در کل جهان را نمیتوانستیم کشف کنیم."

در این تحقیقات همچنین اعلام گردید که نوع تیرکس دایناسورها، طی 14 الی 17 سال بالغ شده و 28 سال عمر میکرده اند.خبرهای مرتبط