فرش مسجد ایاصوفیه با طرحها و رنگهای معماری عثمانی

فرش مسجد ایاصوفیه در شهرستان دمیرجی استان مانیسا تهیه میشود.

1458741
فرش مسجد ایاصوفیه با طرحها و رنگهای معماری عثمانی

فرش مسجد ایاصوفیه در شهرستان دمیرجی استان مانیسا تهیه میشود.

در این فرش که روز 24 جولای بر زمین مسجد ایاصوفیه انداخته خواهد شد، از رنگهای معماری دوره عثمانی استفاده شده است.

تولید کنندگان فرش مانیسایی، از اینکه بخشی از تاریخ میباشند، بسیار خرسند هستند.

شهرستان دمیرجی استان مانیسا در تولید فرش از دوره عثمانی تاکنون، دارای شهرتی جهانی است.خبرهای مرتبط