حمایت نمایندگان آلمان از عادی شدن توریسم با ترکیه

سخنگویان سیاست خارجی احزاب ائتلاف اقتدار در آلمان از مذاکرات عادی شدن توریسم با ترکیه حمایت بعمل آوردند

1450560
حمایت نمایندگان آلمان از عادی شدن توریسم با ترکیه
turizim.jpg
Turizim.jpg
TURİZİM.jpg
turizim.jpg
turizim.jpg

سخنگویان سیاست خارجی احزاب ائتلاف اقتدار در آلمان از مذاکرات عادی شدن توریسم با ترکیه حمایت بعمل آوردند.

نیلس اشمیت سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات ها، یورگن هارت سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی و جودت یلماز معاون رهبر حزب عدالت و توسعه ترکیه طی اجلاسی در برلین، دستور کار را مورد ارزیابی قرار دادند.

نیلس اشمیت نماینده مجلس از حزب سوسیال دموکراتها با اشاره براینکه، امیدوارم که روابط اتحادیه اروپا و ترکیه در دوره ریاست ادواری آلمان بر اتحادیه توسعه بیابد، اظهار داشت، انتظار داریم که با تامین موفقیت در مبارزه با کووید19 ، در روزهای آینده آلمان هشدار سیاحت را لغو بکند.

اشمیت گفت، تصور می کنم که امسال برای سیاحت به ترکیه خواهم رفت. شاید ظرف دو سه هفته آینده تغییراتی در هشدار سیاحت انجام گرفته و آرزوی من هم تحق بیابد.

یورگن هارت سخنگوی سیاست خارجی گروه پارلمانی احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی نیز ضمن اظهار خشنودی از ادامه دیالوگ بین ترکیه و آلمان در زمینه گردشگری، گفت، اگر راهی برای کاهش دادن محدودیتهای سیاحت بین آلمان و ترکیه پیدا بکنیم، هم برای صدها هزار ترک تبار در آلمان و هم برای صدها هزار آلمانی که تعطیلات خود را در ترکیه سپری می کنند، نافع خواهد بود.

جودت یلماز نیز ضمن ترزوی موفقیت برای آلمان در دوره ریاست ادواری بر اتحادیه اروپا، گفت، تصور می کنم که در این دوره در روابط ترکیه و آلمان به سطح بسیار مثبتی خواهیم رسیم.خبرهای مرتبط