اولین ماهواره دیده بانی ملی ترکیه آماده پرتاب می باشد

اولین ماهواره دیده بانی ملی ترکیه سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد

1429225
اولین ماهواره دیده بانی ملی ترکیه آماده پرتاب می باشد

آخرین مرحله مونتاژ ماهواره دیده بانی ملی ترکیه بنام " İmece " که قادر به ارسال تصاویری با کیفیت بالا می باشد، با اشتراک مصطفی وارانک، حلوصی آکار وزیر دفاع ملی و عادل کارااسماعیل وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه انجام گرفت.

اولین ماهواره دیده بانی ملی ترکیه سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد.

ترکیه در سایه این ماهواره در راستای تامین نیاز خود به تصاویر نظامی و غیرنظامی با کیفیت بالا توسط منابع داخلی گام مهمی بر می دارد.خبرهای مرتبط