پیشنهاد: ثروتمندان با افراد بی بضاعت ازدواج کنند

ازدواج ثروتمندان با افراد بی بضاعت می تواند سهمی در کاهش میزان فقر ملی داشته باشد

1363027
پیشنهاد: ثروتمندان با افراد بی بضاعت ازدواج کنند

مهاجر افندی وزیر فرهنگ و رشد انسانی اندونزی به منظور مقابله با فقر پیشنهاد ازدواج ثروتمندان با افراد بی بضاعت را مطرح کرد.

روزنامه جاکارتا پست به نقل از افندی نوشت: ازدواج ثروتمندان با افراد بی بضاعت می تواند سهمی در کاهش میزان فقر ملی داشته باشد.

وزیر فرهنگ اندونزی گفت: در کشورش که دارای بیشترین جمعیت مسلمان دنیاست آموزه‌های اسلامی در خصوص "جستجوی همسر مناسب" عموما به نادرستی تاویل می شود.

افندی با اشاره به وجود حدود 15 میلیون خانواده کم در آمد در کشور اعلام کرد با عقد ازدواج بین فقرا و ثروتمندان قصد دارند خانواده‌هایی با وضعیت اقتصادی متعادل تشکیل دهند.

وزیر فرهنگ همچنین به فخر الرازی وزیر امور دینی پیشنهاد کرد تا فتوایی در خصوص ازدواجهای با هدف حمایت از افراد بی بضاعت صادر کند.

بر اساس ارقام بانک جهانی در کشور 267 میلیون نفری اندونزی تقریبا 115 میلیون نفر درآمدی پایین‌تر از درآمد متوسط دارند.خبرهای مرتبط