تجهیزات پزشکی ملی ترکیه در کنگره اسپانیا

تجهیزات پزشکی ملی ترکیه که در "کنگره جهانی رادیولوژی قلب و عروق و مداخله ای" معرفی گردید، از سوی دانشمندان بسیار مورد توجه واقع شد.

تجهیزات پزشکی ملی ترکیه در کنگره اسپانیا

تجهیزات پزشکی ملی ترکیه که در "کنگره جهانی رادیولوژی قلب و عروق و مداخله ای" معرفی گردید، از سوی دانشمندان بسیار مورد توجه واقع شد.

بر اساس بیانیه کتبی از فدراسیون بهداشت، این کنگره برای کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلب و عروق و با هدف افزایش تکنولوژی جراحی عمومی در شهر بارسلونای اسپانیا آغاز شد.

در این کنگره که از سوی انجمن رادیولوژی قلب و عروق و مداخله ای اروپا  و در مرکز کنگره بین المللی و با شرکت 440 دانشمند متخصص برگزار میشود، 257 نشست انجام خواهد شد.

در این کنگره که طی آن آخرین وضعیت در تداوی بیماریهای قلب و عروق در جهان، تکنولوژیهای جدید درمداخلات جراحی و مسائلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تجهیزات پزشکی ملی ترکیه نیز معرفی گردید.

"تمرن"، "ونا بلاک" و "ICT"، تجهیزات پزشکی ملی ترکیه که دراین کنگره با پیشگامی فدراسیون بهداشت معرفی گردید، بسیار مورد توجه واقع شد.

این کنگره روز 11 سپتامبر پایان خواهد یافت.خبرهای مرتبط