روسها در طول هفته 4 روز کار کرده و 3 روز تعطیل خواهند بود

آمادگیها در روسیه برای ورود به دوره کاری 4 روزه، به منظور زمان گذراندن کارمندان و کارگران با خانواده هایشان و همچنین کاهش میزان بیکاری، ادامه دارد

روسها در طول هفته 4 روز کار کرده و 3 روز تعطیل خواهند بود

آمادگیها در روسیه برای ورود به دوره کاری 4 روزه، به منظور زمان گذراندن کارمندان و کارگران با خانواده هایشان و همچنین کاهش میزان بیکاری، ادامه دارد.

در صورتی که این سیستم مورد قبول واقع گردد، روسها در طول هفته تنها  4 روز کار خواهند کرد.

بر اساس این پیشنهاد که از سوی حزب روسیه متحد، یعنی حزب حاکم در کشور نیز حمایت میشود،  در طول هفته به جای 5 روز، 4 روز کاری وجود خواهد داشت.

هدف از این تغییرات، پایان دادن به بیکاری، بهبود کیفیت زندگی و داشتن زمان برای گذراندن وقت با خانواده و داشتن زمان اضافی برای خودشان یمباشد

بر اساس نظرسنجی انجام شده طی ماه ژوئن، 43 درصد از مدرم روسیه، مخالف سیستم کاری 4 روزه بوده و از احتمال کاهش دستمزدی که دریافت میکنند، نگران میباشند.

ولی علی رغم نگرانی مردم روسیه، در این سیستم، دستمزد آنها تغییر نخواهد یافت.

انتظار میرود فعالیتهای مرتبط با لایحه در حکم قانون برای سیستم جدید، ماه سپتامبر آغاز گردد. انتظار میرود که این سیستم به صورت تدریجی عملی گردد.خبرهای مرتبط