دریاچه ماهی زیبایی پنهانی شرق

دریاچه ماهی که در شهرستان تاشلی چای استان آغری قرار داشته و از نظر زیبایی طبیعی منطقه آناتولی شرقی یکی از زیبائیهای پنهانی می باشد، در هر فصل سال شیفتگان طبیعت را به خود جذب می کند

balik golu.jpg
balik golu.jpg
balik golu.jpg
balik golu.jpg
balik golu.jpg

دریاچه ماهی که در شهرستان تاشلی چای استان آغری قرار داشته و از نظر زیبایی طبیعی منطقه آناتولی شرقی یکی از زیبائیهای پنهانی می باشد، در هر فصل سال شیفتگان طبیعت را به خود جذب می کند.

دریاچه ماهی و اطراف آن که در ارتفاع 2 هزار و 241 متری جای گرفته است، بصورت یکی از آدرس های غیرقابل اجتناب توریستها در منطقه آناتولی شرقی در آمده است.خبرهای مرتبط