آسلسان در نمایشگاه هوانوردی و صنایع دفاعی افریقا

سازمان صنایع دفاعی الکترونیکی ترکیه در نمایشگاه هوانوردی و صنایع دفاعی افریقا شرکت خواهد کرد

آسلسان در نمایشگاه هوانوردی و صنایع دفاعی افریقا

سازمان صنایع دفاعی الکترونیکی ترکیه (آسلسان)، در نمایشگاه هوانوردی و صنایع دفاعی افریقا (The Africa Aerospace and Defence – AAD) شرکت خواهد کرد.

بر اساس بیانیه صادره از این شرکت، نمایشگاه هوانوردی و صنایع دفاعی افریقا، در میان نمایشگاههای صنایع دفاعی بن المللی که آسلسان تاکنون شرکت کرده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه در قاره افریقا و ششمین بزرگترین نمایشگاه صنایع دفاعی در کل جهان محسوب میگردد.

آسلسان در این نمایشگاه که روزهای 19 الی 23 سپتامبر برگزار خواهد شد، سیستمهای خبری، کیتهای حساس و لیزری، سیستمهای امنیت مرزی، سیستمهای دید گرمایی و شبانه، سیستمهای اسلحه ای با کنترل از راه دور، رادار نظارت زمینی و سیستمهای پلاتفرم دریایی خود را به نمایش خواهد گذاشت.خبرهای مرتبط