تصویر برداری هوایی از کاخ توپکاپی

از کاخ توپکاپی که شاهد بزرگترین فعالیت بازسازی و مرمت در تاریخ خود می گردد، از هوا فیلم برداری شد

تصویر برداری هوایی از کاخ توپکاپی

از کاخ توپکاپی که شاهد بزرگترین فعالیت بازسازی و مرمت در تاریخ خود می گردد، از هوا فیلم برداری شد.

کاخ توپکاپی که در یک محوطه 340 هزار مترمربعی واقع شده، پس از امور بازسازی در بین محوطه های گردشگری جای خواهد گرفت.خبرهای مرتبط