تاسیس پل جوانی بین اتریش و کانادا با ترکیه

در چارچوب برنامه "پل های جوانی اولیا چلبی" که از سوی سازمان جوامع خویشاوند و ترک های مقیم خارج از کشور ترتیب یافت، 90 جوان مقیم خارج از کشور به گردش در استانبول، بورسا، چاناک قلعه و ادیرنه پرداختند

تاسیس پل جوانی بین اتریش و کانادا با ترکیه

بین اتریش و کانادا با ترکیه "پل جوانی" تاسیس شد. 

در چارچوب برنامه "پل های جوانی اولیا چلبی" که از سوی سازمان جوامع خویشاوند و ترک های مقیم خارج از کشور ترتیب یافت، 90 جوان مقیم خارج از کشور به گردش در استانبول، بورسا، چاناک قلعه و ادیرنه پرداختند.

این جوانان که در سه گروه مجزا از اتریش و کانادا به ترکیه آمدند بین روزهای 23 دسامبر تا سوم ژانویه از اماکن تاریخی و فرهنگی دیدن کردند. 

جوانان در چارچوب این برنامه که هدف از آن معرفی ارزشهای ملی، معنوی و فرهنگی و ریشه های تاریخی به جوانان مقیم خارج از کشور بود، امکان بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی استانبول، چاناک قلعه، بورسا و ادیرنه و شرکت در سمینارهای مختلف را پیدا کردند. 

 

 خبرهای مرتبط