افزایش تعداد گردشگران خارجی در استانبول

تعداد گردشگران خارجی که از استانبول بازدید میکنند، 30 درصد افزایش یافت

822558
افزایش تعداد گردشگران خارجی در استانبول

افزایش تعداد گردشگران بازدید کننده از استانبول در ماههای تابستان، طی ماه سپتامبر نیز به افزایش ادامه داد.

بر أساس وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، در 9 ماه سال جاری، استانبول از 8 میلیون تن میزبانی کرده است.

تعداد گردشگران خارجی در استانبول طی ماه سپتامبر، بر مقایسه با همین دوره در سال گذشته، 30 درصد افزایش یافته و به 1 میلیون و 45 هزار و 896 تن رسید.

تعداد گردشگران در اولین 9 ماه سال جاری نیز در مقایسه با 9 ماه اول سال گذشته، 13 درصد افزایش داشته است.

استانبول در دوره ژانویه – سپتامبر، از 7 میلیون و 997 هزار و 982 نفر میزبانی کرده است.

با توجه به تعداد گردشگران خارجی از کشورهای مختلف، گردشگران آلمانی با 736 هزار و 444 هزار نفر و گردشگران ایرانی نیز با 636 هزار و 815 نفر بیشترین سهم را در بین گردگشران از سراسر جهان داشته‌اند.

گردشگران سعودی نیز با 470 هزار 557 نفر پس از آلمانی ها و ایرانی ها قرار گرفتند.

 خبرهای مرتبط