طرح تاسیس دانشگاه ترکیه-ژاپن

موضوع اصلاح قانون آموزش عالی برای تاسیس موسسه آموزش عالی با مشارکت دانشگاه تکنیک اوستیم ژاپن در مجلس ترکیه مورد بررسی قرار گرفت

751214
طرح تاسیس دانشگاه ترکیه-ژاپن

در جلسه دیروز کمیسیون آموزش و فرهنگ مجلس ملی کبیر ترکیه که با حضور عصمت ییلماز وزیر آموزش ترکیه برگزار شد موضوع اصلاح قانون آموزش عالی برای تاسیس موسسه آموزش عالی با مشارکت دانشگاه تکنیک اوستیم ژاپن مورد بررسی قرار گرفت.

یلماز در این جلسه اعلام کرد: ایده تاسیس دانشگاه ترکیه-ژاپن از نتایج همکاری دو کشور در ساخت نیروگاه اتمی در ترکیه بوده و در دیدار اردوغان با رئیس جمهور ژاپن مطرح گردید و قرار است دانشگاهی مبتنی بر تحقیقات باشد و انتظار میرود که بعد از مدت معقولی در میان دانشگاه های معتبر دنیا قرارگیرد.

موافقت نامه تاسیس دانشگاه تکنیک ترکیه-ژاپن در 29 ژوئن 2016 در پایان پروسه دوساله آماده کردن اساس نامه توافق بین دوکشور امضا شد.

 خبرهای مرتبط