پرواز نمایشی ستارگان ترک در عثمانیه

تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه موسوم به ستارگان ترک در آسمان عثمانیه پرواز نمایشی انجام دادند

746100
پرواز نمایشی ستارگان ترک در عثمانیه

تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه موسوم به ستارگان ترک در آسمان عثمانیه پرواز نمایشی انجام دادند. خبرهای مرتبط