آثار تاریخی پیامبران در موزه «کاخ توپ‌کاپی» استانبول

موزه «امانت مقدس» در کاخ توپ‌کاپی استانبول میزبان اشیایی که سلطان یاووز سلیم 500 سال پیش از مصر به این شهر آورده است.

743285
آثار تاریخی پیامبران در موزه «کاخ توپ‌کاپی» استانبول

موزه «امانات مقدس» در کاخ توپ‌کاپی استانبول میزبان اشیای مقدسی است که سلطان یاووز سلیم 500 سال پیش پس از سفر خود به مصر به ترکیه آورد و پس از آن نیز در دوره های بعد بر تعداد آنها افزوده شد.

این موزه برای عموم آزاد است و بازدیدکنندگان زیادی را در ماه رمضان را جذب کرده است. این مکان در ماه رمضان میزبان بازدیدگان بیشتری نسبت به سایر ماه ها است.

برخی از اشیای مذکور نمی توان ارزش مادی برای آنها تعیین کرد، عبارتند از:

شامل جلیقه حضرت محمد، ریش آن حضرت، دندان پیامبر اسلام که در جنگ احد شکست، جای پا، نامه ها، تیر و شمشیر و ظرف آب وی، عصای حضرت موسی، شمشیرهای حضرت داوود، موسی، عمر و ابوبکر، عبای حضرت یوسف، پیراهن فاطمه، ظرف غذای حضرت ابراهیم و غیره.

در موزه امانات مقدس به غیر از اشیای متعلق به پیامبران همچنین آثاری متعلق به مکه و مدینه نیز نگهداری می شوند.خبرهای مرتبط